Új pszichoaktív anyaggal visszaélés

Az új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bűncselekmény elkövetését a Btk. 184. § differenciáltan szabályozza, és viszonylag szigorú büntetéssel szankcionálja, mivel az ilyen típusú anyagok fogyasztása gyakran kiszámíthatatlan hatású és (akár élet)veszélyes is lehet. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének elkövetője bűnössége megállapítása esetén komoly jogi következményekre – vele szemben szabadságvesztés büntetés kiszabására – számíthat, így az ilyen bűncselekmény miatt indult bűnügyek egyre gyakrabban kerülnek a büntető ügyvédek asztalára. A büntetőjogi védőügyvéd segítségével az elkövetők a védelemhez való joguk és a büntetőeljárásban fennálló érdekeik érvényesítését biztosíthatják az ilyen ügyekben.

Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen tevékenységek minősülhetnek új pszichoaktív anyaggal való visszaélésnek, és mik a lehetséges jogkövetkezmények.

Ki és hogyan követi el az új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bűncselekményt?

A törvényi tényállás szerint, aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, emelkedik a büntetési tétel, ha a bűncselekményt bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében követik el. 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a bűncselekmény, ha azt jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra követik el.

Az új pszichoaktív anyaggal visszaélésről, mint törvényi tényállásról

Elkövetési magatartás

Megkülönböztetünk kereskedői típusú, illetve fogyasztói típusú elkövetési magatartást, a kábítószer-kereskedelem, illetve a kábítószer birtoklása vonatkozó tényállásokban foglaltakhoz hasonlóan.

Kereskedői típus:

  • kínálás
  • átadás
  • forgalomba hozatal
  • kereskedés

Fogyasztói típus:

  • előállítás
  • ország területére behozatal
  • ország területéről kivitel
  • ország területén való átszállítás
  • csekély mennyiséget meghaladó új pszichoaktív anyag megszerzése
  • csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagot tart

A Btk. 184. § (1) bekezdésében írt elkövetési magatartások közül a forgalomba hozatal vagy kereskedés esetén a minősítésre nincs kihatással az elkövetés tárgyának csekély mennyisége. Ezzel szemben a Btk. 184. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kedvezőbb minősítés  megállapítható, ha a bűncselekményt a kereskedői típusú tevékenységek körében kizárólag átadással vagy kínálással, csekély mennyiségű pszichoaktív anyagra követik el.

A kereskedés fogalma szempontjából továbbra is irányadók az 1/2007. Büntető Jogegységi Határozat IV/2. pontjában és az 57/2007. BK vélemény II/5b. pontjában leírtak. E szerint a kereskedés, mint elkövetési magatartás, adás-vételek által valósul meg, mely haszonszerzésre irányul. Magában foglal minden olyan tevékenységet, amely elősegíti, hogy a jogalkotó által tilalmazott anyag eljusson a viszonteladóhoz vagy a fogyasztóhoz. Ezek közé tartozik a kereskedés céljából történő megszerzés, készletezés, illetve a csomagolás, tárolás, szállítás és az elosztás is.

 A kereskedés rendszeresen ismétlődő, anyagi haszon érdekében folytatott adásvétel, amelynek keretei között nem csak az eladó és a vevő, hanem még a rendszeres közvetítők is – mint a kereskedelmi tevékenység közreműködői – tettesként vonhatók felelősségre. Amennyiben az értékesítésre ellenérték fejében kerül sor, az ilyen tranzakciók szükségszerűen haszonszerzésre törekvő magatartást jelentenek.

Mint korábban már kifejtettem, ebből a szempontból többek között jelentősége van annak is, hogy mekkora az a mennyiség, ami a terheltnél fellelhető volt, ugyanis a szándékára – az eset egyéb körülményei mellett – az átadott anyag mennyiségéből is következtetni lehet.

Amennyiben az elkövető nagy tételben vásárol továbbértékesítés céljára illegális új pszichoaktív anyagot, annak csomagolására, hígítására, adagolására szolgáló eszközökkel rendelkezik, cselekménye kereskedelemnek, és nem birtoklásnak fog minősülni.

Az átadás más személy részére – ingyen vagy ellenérték fejében történő – birtokba adást jelent, feltéve, hogy az nem tekinthető forgalomba hozatalnak vagy kereskedésnek. Az átadás a címzett birtokába adás azzal az akarattal, hogy az új pszichoaktív anyagot az átvevő maga fogyassza el. Ha több személy részére és rendszeresen történik mindez, akkor az átadás, mint elkövetési magatartás nem jöhet szóba.

A forgalomba hozatal akkor valósul meg, ha az elkövető – akár ingyenesen, akár ellenérték fejében – több, esetleg meg nem határozható számú személy részére juttatja az új pszichoaktív anyagot. A forgalomba hozatalnak az átadástól való elhatárolása az átadó szándéka alapulvételével történik, és bár szükségszerűen együtt jár az átadással, mindig többet jelent egyszerű átadásnál, rendszerint több résztevékenységből tevődik össze. E résztevékenységek (például eladók és vevők felkutatása, megállapodás megkötése, áru tárolása, átadás helyszínének felderítése, szállítóeszközök biztosítása) azt célozzák, hogy a kábítószer – akár további közbeékelődő személyek révén is – bekerüljön a kereskedelmi forgalomba.

Az előzőhöz képest a kereskedés lényegében sorozatos adásvételek által valósul meg, haszonszerzésre irányul, és magában foglal minden olyan tevékenységet, amely elősegíti, hogy az anyag eljusson a viszonteladóhoz vagy fogyasztóhoz. Ezek közé tartozik a kereskedés céljából történő megszerzés, készletezés, kiporciózás, csomagolás, tárolás, szállítás, és elosztás is, amely magatartás befejezett önálló tettesi cselekmény. A kereskedésnek a forgalomba hozataltól való elhatárolásának alapja a haszonszerzésre törekvés és a rendszeresség.

Milyen büntetésre számíthat új pszichoaktív anyaggal való visszaélés esetén? 

Amennyiben új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekménnyel gyanúsítják, akkor a hatékony védelem biztosítása érdekében minél előbb büntető ügyvédhez kell fordulni! A megfelelő védekezés esetén lehetőség adódhat arra is, hogy például nem a súlyosabban minősülő esetek valamelyikét, hanem kevésbé hátrányosan büntetendő alakzatot, tegyük fel, csupán a birtoklást állapítja meg a bíróság, ami években kifejezhető különbséget jelenthet. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy már az első alkalommal, a rendőrségen milyen tartalmú vallomást tesz, vagy esetleg nem tesz az elkövető, ki a védőügyvéd, van-e az ügyben egyeztetett védekezési stratégia.

Ha új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt büntetőeljárást indítottak Ön ellen, gyanúsítottként idézték, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt vegye fel a kapcsolatot Dr. Király Enikő büntetőügyvéddel!

Igazságügyi szakértő szerepe

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés

Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt megindult büntetőeljárásokban nagy jelentősége van a szakértői bizonyításnak. Az eljáró hatóság igazságügyi vegyész szakértőt rendel ki azért, hogy a szakértő vizsgálat eredményeképpen határozza meg, hogy a kérdéses anyag egyáltalán új pszichoaktív anyagnak tekinthető-e. Emellett, az anyag tiszta-hatóanyag tartalmának meghatározása (NSZKK) is szakértői kompetencia.  A szakértő(k) szerepe azért fontos ezekben a típusú eljárásokban, mert a szakértői véleményben leírtak tulajdonképpen a bűncselekmény minősítése és ezáltal a kiszabható büntetés mértéke vonatkozásában is meghatározó jelentőséggel bírnak.

A csekély mennyiséget meg nem haladó esetben a törvény ún. privilegizált esetet nevesít, amely nyilvánvalóan kedvezőbb kiszabható büntetést tesz lehetővé.

Btk. 461. § (5) A 184-184/C. § alkalmazásában az új pszichoaktív anyag csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma

a) az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő jegyzék 1. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,5 gramm,

b) a 2. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1,5 gramm,

c) a jegyzék 3. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 2 gramm,

d) 4. pontja szerinti vegyületcsoport esetében az 1 gramm,

e) a jegyzék 4a. pontja szerinti vegyületcsoport esetében a 0,1 gramm,

f) az 5. pontja szerinti anyagok esetében a 2 gramm mennyiséget nem haladja meg.

 Az elterelés lehetősége

Aki új pszichoaktív anyagból csekély mennyiséget meg nem haladó mennyiséget megszerez, vagy tart annak a cselekménye nem minősül bűncselekménynek, csak szabálysértésnek.

(a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 199/B. § alapján.)

Ilyen esetekben nem indul büntetőeljárás, csak szabálysértési eljárás. Ilyenkor szabálysértés miatt pénzbírság vagy közérdekű munka szabható ki.

Törvényi hivatkozások:

Minél hamarabb legyen tisztában az eljárásjogi lehetőségeivel kapcsolatban! Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen, gyanúsítottá vált, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, keressen!

Hívjon most! 0630/415-8296