A KÖZBIZALOM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Amennyiben ezen bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják (közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, egyedi azonosító jellel visszaélés) vagy ilyen cselekmény miatt vádat emeltek Önnek szemben, kérjen konzultációs időpontot dr. Király Enikő védőügyvédtől, aki teljeskörű felvilágosítást ad eljárási helyzetéről és jogairól, továbbá az Önt érintő bűncselekménnyel kapcsolatos, a szakszerű védekezéséhez szükséges tudnivalókról.

A Büntető Törvénykönyv által a közbizalom elleni bűncselekmények körébe sorolt, a gyakorlatban legtöbbször előforduló tényállások többek között a közokirat-hamisítás, a biztonsági okmány hamisítása, a hamis magánokirat felhasználása, az egyedi azonosítójellel visszaélés, valamint az okirattal visszaélés.

Közokirat-hamisítás

Amennyiben közokirat-hamisítás miatt eljárás indult Önnel szemben, a hatékony védelem és az Ön számára az alkalmazható lehető legkisebb joghátrány elérése érdekében keresse bizalommal dr. Király Enikő ügyvédet!

A közokirat-hamisítás alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény. Megvalósítható akár egy valódi, de más nevére kiállított mozgáskorlátozott parkolási igazolvány parkolás során történő – jogosulatlan – felhasználásával, akár egy nem valódi érettségi bizonyítvány vagy diploma készítésével, illetőleg annak például az általunk megpályázott munkahelyre történő becsatolásával is. Az előbbi példák jól mutatják, hogy adott esetben úgymond „bagatellnek” tekinthető „szabályszegéssel, ügyeskedéssel” is kimeríthető ezen bűncselekmény törvényi tényállása, amelyet azonban a jogalkotó szigorúan, szabadságvesztéssel rendel büntetni.

A Btk. az alábbiak szerint szabályozza a közokirat-hamisítás bűntettét:

342. § (1) Aki

a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,

b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,

c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott közokirat-hamisításra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közokirat-hamisítást gondatlanságból követi el, vétség miatt elzárással büntetendő.

343. § (1) Az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve

a) hamis közokiratot készít,

b) közokirat tartalmát meghamisítja, vagy

c) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) E § rendelkezéseit a külföldi állam igazságszolgáltatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó hatóságának a törvény alapján Magyarország területén eljáró tagjára is megfelelően kell alkalmazni.

Közokirat: olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző, más hatóság vagy közigazgatási szerv ügykörén belül a megszabott alakban állított ki és amelyet jogszabály annak nyilvánít.

Elkövetési magatartás

  • Hamis közokirat készítése: akkor valósul meg, ha egy addig még nem létezett olyan, a valódiság látszatát keltő közokiratot hoznak létre, amelynek a készítője nem azonos a kiállítóként feltüntetettel. (Valós és valótlan adatokat is tartalmazhat, de a valódi közokirat alaki kellékeivel rendelkeznie kell.)
  • közokirat tartalmának meghamisítása: az elkövető a kiállítási jogosultsággal rendelkező személytől származó, azaz már létező, alakilag valódi közokiratot változtat meg. Létrejöhet: új adatok beírásával, régi adatok törlésével, bejegyzett adatok megváltoztatásával. Akkor is bűncselekményt követnek el, ha valós adatot cserélnek, mert ez a tett szintén a közokiratokba vetett bizalmat ingatja meg. Konkrét elkövetési magatartás: átírás, törlés, kijavítás, fénykép kicserélése stb. A tartalmi meghamisításnak a közokirata olyan részeit kell érintenie, amely joghatás kiváltására alkalmas.
  • Hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználása: a felhasználás aktív magatartás. A tartás nem elengendő. Sor kerülhet rá a közokirat felmutatásával, átadásával, hatósághoz történő megküldésével, iratokhoz való csatolással. Hamisított a közokirat, ha azon a kiállításra jogosulton kívül más személy valamilyen változást hajt végre. A más nevére szóló közokirat felhasználásakor az amúgy alakilag és tartalmilag valódi közokirat megtévesztő felhasználása az elfogadó tévedésbe ejtésével.
  • Intellektuális közokirat-hamisítás: akkor valósul meg, ha az elkövető közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására, megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratban. A közokirat alakilag akkor valódi, ha azt az arra jogosult állítja ki, azonban tartalmilag hamis, mert az elkövető megtéveszti a közokirat készítőjét, valótlan adatok, tények közlésével.

A készítés, a meghamisítás és felhasználás előkészülete is büntetendő.

Előkészületért felel, aki a konkrét közokirat hamisításra irányuló szándékkal beszerzi az üres nyomtatványokat, elkészíti a hamis bélyegzőket, megvásárolja a szükséges technikai eszközöket stb.

Befejezetté válik a bűncselekmény, a hamis közokirat elkészítésével, tartalmának tényleges maghamisításával, a felhasználás tényével, végül a közreműködéssel összefüggésben a valótlan tény, adat, nyilatkozat közokiratba foglalásával válik. 

Hamis magánokirat felhasználása

Amennyiben a hatóság eljárást indított Önnel szemben hamis magánokirat felhasználásnak vétsége miatt, keresse bizalommal dr. Király Enikő védőügyvédet, hogy segítségével az Ön számára legkedvezőbb eredményt érhessék el az eljárás befejezésekor!

A hamis magánokirat felhasználása vétség, amelyet a törvény egy évig terjedő szabadságvesztés büntetés kiszabásával fenyeget. Amennyiben Ön például nem valódi tömegközlekedési, BKK bérlettel utazik, és utazása jogszerűségének bizonyítása érdekében azt az ellenőrnek felmutatja, vagy adott esetben hitel- vagy kölcsön felvételéhez hamisított, vagy hamis munkáltatói jövedelemigazolást csatol be, úgy ezen bűncselekmény törvényi tényállását magatartásával megvalósítja.

Hamis magánokirat felhasználása a hatályos Btk.-ban:

345. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Magánokirat: olyan okirat, amelyet jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának, megszűnésének a bizonyítására állítottak ki és nem minősül közokiratnak. A büntetőjogi védelem a belföldön és külföldön kiállított magánokiratokra is kiterjed. 

Elkövetési magatartás

A felhasználás.

A hamis magánokirat készítése, vagy a magánokirat hamisítása önmagában bűncselekményt nem valósít meg. Hamis a magánokirat, ha az alakilag hamis, azaz ha korábban nem létezett és az elkészítője nem azonos a kiállítóként feltüntetett személlyel. Hamisított a magánokirat, ha alakilag valódi, de a benne szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak. Felhasználás alatt a hamis, hamisított, valótlan tartalmú magánokiratnak a joghatás kiváltására, előidézésére történő használatát kell érteni. Felhasználásnak minősül bizonyítás érdekében való bemutatás, felmutatás, hozzáférhetővé tétel, a periratokhoz való becsatolás, az átadás, minden olyan tevékenység, aminek következtében a magánokirat tartalmáról más személy tudomást szerezhet. A nem joghatás kiváltására történő használat bűncselekményt nem valósít meg. 

Egyedi azonosító jellel visszaélés

Amennyiben Önnel szemben egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt eljárást indítottak, hívja bizalommal dr. Király Enikő védőügyvédet, hogy mielőbb megkezdhessék a hatékony és szakszerű védekezésre való felkészülést!

Az egyedi azonosító jelek a gépjárművek és más, jogszabály által meghatározott dolgok nyomon követhetősége érdekében meghatározott hatóság általi regisztráción alapuló jelölések, amelyek lehetővé teszik a dolog egyedi azonosítását, más ugyanilyen dolgoktól való egyértelmű megkülönböztethetőségét (gépjárművek esetében a rendszám, alvázszám).

Megvalósítja a bűncselekményt például az, aki a gépjármű forgalmi rendszámát leszereli, alváz- illetőleg motorszámát átüti. Amennyiben valaki az ilyen gépkocsit használja, azzal közlekedik, az egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettét szintén megvalósítja.

Az egyedi azonosító jellel visszaélés a hatályos Büntető Törvénykönyv rendelkezése alapján:

347. § (1) Aki

a) egyedi azonosító jelet eltávolít vagy meghamisít,

b) olyan dolgot szerez meg, használ fel, vagy olyan dologról rendelkezik, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

(3) E § alkalmazásában egyedi azonosító jel: az olyan dolognak, amelynek a birtoklását vagy rendeltetésszerű használatát jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gyártónak vagy a hatóságnak a dolgon, illetve annak alkotórészén alkalmazott, egyedi azonosításra szolgáló jelölése.

Hívjon! Telefonszám: 0630-4158296