Mi a célja a reintegrációs őrizetnek?

 

A szabadságvesztés büntetés céljának elérése mellett – a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése. A lényeg, hogy a szabadságvesztés büntetés vége előtt – beleértve a feltételes szabadság lehetőségét is – az arra jogosult és érdemes személyek hazamehetnek, büntetésük hátralévő részét otthonukban tölthetik le, ún. elektronikus távfelügyeleti eszközzel (közismert nevén „elektronikus lábbilinccsel”) történő ellenőrzés mellett.

A reintegrációs őrizet időtartama legfeljebb 10 hónap, azonban ha gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, akkor legfeljebb 1 év.

A reintegrációs őrizet alkalmazásának elsődleges jogszabályi feltételei

 • az elítélt a reintegrációs őrizetbe helyezést annak előnyeivel és hátrányaival önként vállalnia kell,
 • a szabadságvesztésének időtartama nem több mint egy év, és ebben az esetben abból legalább 3 hónapot már letöltött,
 • az ítélet az egy évet meghaladja, és abból legalább 6 hónapot letöltött,
 • a jelenleg töltött ítéleten kívül nincs más végrehajtásra váró szabadságvesztés büntetése,
 • az általa tartózkodási helyként megjelölt lakásban, vagy családi házban megfelelő térerő és működő elektromos hálózat (villanyszolgáltatás) állrendelkezésre,
 • gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre,
 • szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, és:
  1. a)  erre első alkalommal került sor vagy visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő,
  2. b)  nem személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, valamint
  3. c)  ítéletének hossza maximum 5 év,úgy az elítélt az elsődleges jogszabályi feltételeknek megfelel. 

Az eljárás megindulása

Kezdeményezheti a fogvatartó BV intézet, illetve kérelmi lapon az elítélt vagy jogi képviselője. Fontos, hog, meg kell adni egy olyan magyarországi címet, ahol a reintegrációs őrizet ideje alatt az elítélt tartózkodni fog. Ha nem ő az ingatlan kizárólagos tulajdonosa vagy bérlője, a tulajdonostól vagy a bérlőtől be kell szereznie az ott tartózkodásának hozzájárulásáról szóló befogadó nyilatkozatot. Meg kell jelölnie továbbá azt a személyt (általában családtag) és telefonos elérhetőségét, aki lehetővé teszi, hogy a büntetés- végrehajtási pártfogó felügyelő (továbbiakban bv. pártfogó felügyelő) az ingatlant megtekintse.

Ha a befogadó nyilatkozatot a tulajdonos vagy a bérlő közvetlenül nem tudja az elítélt részére megküldeni, akkor azt, az általa megjelölt ingatlan alkalmasságának és a távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának felmérésekor és a környezettanulmány elkészítésekor a kapcsolattartó személy is átadhatja a bv. pártfogó felügyelőnek.

A reintegrációs őrizet alkalmazhatóságának további feltételei

Azt követően, hogy a BV intézet kezdeményezte az eljárást, vagy az érintettek beadták a kérelmet, a BV nyilvántartási csoport ellenőrzi, hogy az elítélt megfelel-e azoknak a jogszabályi feltételeknek. Ezt követően a bv. intézetben dolgozó bv. pártfogó felügyelő felveszi az elítélttel a kapcsolatot, meghallgatja és tájékoztatást nyújt a további teendőkről.

Ezután az illetékes BV-pártfogó felügyelő felkeresi a kapcsolattartó személyt annak érdekében, hogy előre egyeztetett időpontban bejuthasson az ingatlanba. Ennek során felmérik, hogy van-e megfelelő térerő és működő elektromos hálózat az ingatlanban, hogy nyomon követhető legyen az elektronikus távfelügyeleti eszközzel és azt minden nap fel tudja tölteni. Ekkor környezettanulmányt is készítenek, amelyben felmérik az ingatlant, az ott élő személyek életvitelét és jövedelmi helyzetüket.

Ha az ingatlan nem alkalmas (mert nincs térerő vagy áram), vagy ha az ott élők úgy nyilatkoznak a bv. pártfogó felügyelőnek, hogy az elítéltet nem tudják befogadni, úgy lehetőség van még egy cím megadására. Ilyenkor az alkalmasság megállapítása érdekében újabb felmérés és környezettanulmány készül. 

Ha ez sem felel meg a követelményeknek, további ingatlan megjelölésére már nincs lehetőség!

A döntési eljárás

Amikor minden szükséges információ rendelkezésre áll, a bv. intézet a büntetés-végrehajtási bíró elé terjeszti az ügyet, a bíró ebben az esetben is tanulmányozza a rendelkezésére álló iratokat, meghallgatást tart, majd végzést hoz döntéséről.

Amennyiben a bv. bíró döntése pozitív, úgy a végzésben meghatározza a reintegrációs őrizet kezdő- és zárónapját, valamint az ingatlan elhagyására vonatkozó magatartási szabályokat.

A reintegrációs őrizetbe helyezés végrehajtása

A bv. bíró kedvező döntését követően a reintegrációs tiszt, bv. pártfogó felügyelő, biztonsági szakterület, informatikus felkészítik az elítéltet a reintegrációs őrizet szabályaira, elmondják, hogy milyen esetekben, mikor, milyen módon és kinél kell jelentkeznie. Nyilatkoztatják továbbá arról, hogyan jut el a bv. bíró által kijelölt ingatlanba. A tapasztalatok szerint az a lehető legjobb megoldás, ha valamelyik hozzátartozója eljön érte és elkíséri.

A reintegrációs őrizetbe helyezés napján a bv. intézet informatikusa beüzemeli az elektronikus távfelügyeleti eszközt, és beprogramozza az ingatlan elhagyására engedélyezett zónát. A zóna az a terület, amelyen belül a magatartási szabályok megszegése nélkül a meghatározott időszakban szabadon mozoghat.

A kihelyezés napján felszerelik az elítélt lábára a távfelügyeleti eszközt, letétjéből visszakapja iratait és egyéb tárgyait, majd ezt követően hagyhatja el a bv. intézetet.

Az elítéltnek folyamatosan kapcsolatban kell maradnia a bv. intézettel és a bv. pártfogó felügyelővel, telefonos megkeresésükre rendelkezésre kell állnia. A bv. pártfogó felügyelő legalább havonta egyszer ellenőrzi őt, szükség szerint támogatja, szabályszegése esetén figyelmeztetésben részesíti.

Súlyos magatartási szabályszegés (például rendszeres zónasértés, kifogásolható életvitel, együttműködés elutasítása) esetén a bv. pártfogó felügyelő kezdeményezi a reintegrációs őrizet megszüntetését, amelyet ha a bv. bíró elfogad, az elítéltnek vissza kell térnie a bv. intézetbe a szabadságvesztése hátralévő idejének letöltésére.

Amennyiben a bv. bíró által kijelölt mozgástéren bármilyen okból változtatni szeretne, úgy az elítélt vagy jogi képviselője ennek érdekében kérelmet terjeszthet elő a bv. intézet útján a bv. bíróhoz, aki ezt rövid időn belül elbírálja. Erről a bv. pártfogó felügyelő tájékoztatása minden esetben szükséges.

A reintegrációs őrizet vége

A reintegrációs őrizetbe helyezéskor az elítélt tájékoztatást kap a bv. intézettől, hogy mikor kell jelentkeznie személyesen a bv. intézetben szabadítása érdekében. Ezen a napon önként kell megjelennie, eltávolításra kerül a lábáról az elektronikus távfelügyeleti eszköz, megkapja szabadulási igazolását és ezzel megszűnik büntetés-végrehajtási jogviszonya.

Amennyiben a reintegrációs őrizettel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjen időpontot dr. Király Enikő büntető ügyvédtől a 0630/415-8296-os telefonszámon, aki a személyes konzultáció keretében teljeskörű tájékoztatást nyújt Önnek.