A HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Hivatalos, külföldi hivatalos, közfeladatot ellátó személy, vagy e személyek támogatására vagy védelmére kelt személy elleni erőszak miatt eljárás indult Önnel vagy hozzátartozójával szemben? Ne késlekedjen, keresse fel minél előbb dr. Király Enikő védőügyvédet, hogy megfelelő jogi tájékoztatást kapjon ügyét illetően, és hogy hatékony védekezési stratégia kialakítása révén az Ön számára legelőnyösebb eredménnyel zárulhasson az eljárás!

Hivatalos személy elleni erőszak

Hivatalos személynek minősül a hatályos jogi szabályozás alapján a teljesség igénye nélkül például a bíró, az ügyész, a rendőr, a közjegyző és a közjegyző-helyettes, a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagja, az önálló bírósági végrehajtó és a kormányhivatalnál, önkormányzati igazgatási szervnél közhatalmi feladatot ellátó vagy szolgálatot teljesítő személyek is, illetve a közterület-felügyelő

Ezeket a személyeket a büntetőjog fokozott védelemben részesíti, amely védelem azonban nem személyükhöz, hanem az általuk végzett tevékenységhez, hivatalukhoz kapcsolódik.

Külföldi hivatalos személy a Btk. Értelmező rendelkezések szabályai alapján: a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó személy, törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezetnél szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szervezet rendeltetésszerű működéséhez tartozik, törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet közgyűlésébe, testületébe megválasztott személy, ideértve a külföldön megválasztott európai parlamenti képviselőt is, a Magyarország területén, illetve állampolgárai felett joghatósággal rendelkező nemzetközi bíróság tagja, a nemzetközi bíróságnál szolgálatot teljesítő személy, akinek a tevékenysége a bíróság rendeltetésszerű működéséhez tartozik.

A hivatalos személy elleni erőszak megvalósítható azáltal, hogy az elkövető az ilyen személy eljárását akadályozza, gátolja, esetleg olyan intézkedésre kényszeríti a hivatalos személyt, amelyet ő a saját akaratából nem tenne, s végül a hivatalos személy bántalmazása is kimeríti ezen bűncselekmény törvényi tényállását.

Fontos, hogy az elkövetési magatartást a hivatalos személy jogszerű eljárásának idején kell kifejteni.

ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS

Akadályozás:

Aktív magatartás, amely gátolja a hivatalos eljárás rendes menetét, megszakítja, meghiúsítja az eljárási cselekmény foganatosítását. Megnyilvánulhat valaminek a megtételének a korlátozásában is. Ennek időtartama közömbös.

A hivatalos személy felszólításával szembeni engedetlenség, passzív ellenállás nem minősül akadályozásnak.

Intézkedésre kényszerítés:

A passzív hivatalos személy az alaki szabályoknak megfelelő olyan aktív tevékenységet végez, intézkedik, amelynek anyagi jogi szabályai egyébként nem állnak fenn. A hivatalos személy olyan jogilag értékelt tevékenységet kénytelen kifejteni, amely nem az ő, hanem az elkövető akaratának felel meg.

Tettleges bántalmazás:

Testi sértés okozása, a testnek fájdalomokozási vagy becsületsértési célú érintése. Az ezen kívül eső fizikai ráhatás akadályozásnak minősül. A törvény bünteti a tettleges bántalmazás előkészületét is.

ELKÖVETÉSI MÓD: Erőszakkal vagy fenyegetéssel

Erőszak:

  • Olyan fizikai, aktív erőkifejtés, amely közvetlen vagy közvetett ráhatást jelent a testre és amely a hivatalos személy eljárásával ellentétesen hat. Jellemzően személy ellen irányul, de dolog elleni erőszakkal is elkövethető a cselekmény.

Fenyegetés:

  • Súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. A hátrány bekövetkezhet az élet vagy testi épség sérelmével, vagyontárgyak megrongálásával, közveszély okozásával vagy ezek kilátásba helyezésével. A kilátásba helyezett hátránynak az adott helyzetben valóságosnak, közvetlennek kell lennie. )

Két vagy több hivatalos személy sérelmére az egységes eljárásuk során elkövetett hivatalos személy elleni erőszak természetes egység. Ha több személyt hivatalos eljárása miatt bántalmaznak, az bűnhalmazat, így halmazatot alkothat testi sértéssel, közúti veszélyeztetéssel.

A hivatalos személy elleni erőszak szabályozása a hatályos Büntető Törvénykönyvben:

310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt

a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,

b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy

c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy elleni erőszakot csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott csoport szervezője vagy vezetője öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Aki hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, vétség miatt két évig, a csoport szervezője és vezetője bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki hivatalos személyt vagy külföldi hivatalos személyt az eljárása miatt bántalmaz, az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő akkor is, ha a bántalmazott a bűncselekmény elkövetésekor már nem hivatalos személy vagy nem külföldi hivatalos személy.

(6) Aki hivatalos személy elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(7) Nem büntethető a (4) bekezdés alapján a csoport résztvevője, ha a csoportot önként vagy a hatóság felhívására elhagyja.

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal gyanúsítják vagy vádolják, minél előbb vegye fel a kapcsolatot dr. Király Enikő ügyvéddel, hogy eljárási helyzetével, jogaival, kötelezettségeivel, valamint a terhére rótt bűncselekménnyel kapcsolatban a szükséges információkat megkapja, és a védekezését együttesen minél hatékonyabban felépíthessék!

Közfeladatot ellátó személynek minősül a Btk. Értelmező rendelkezések alapján a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája, a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy, a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott tevékenységének ellátása során, az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja, a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő, a szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó, az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetekben, az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet tagja a mentéssel és betegszállítással összefüggésben, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára és tudományos kutatója,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során, az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, a hivatásos vadász a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, a halászati őr a halászatról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében, a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e tevékenysége során, az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e tevékenysége során.

A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak a Btk.-ban:

311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.

 

Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak

 

 

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszakkal gyanúsítják vagy vádolják, minél előbb vegye fel a kapcsolatot dr. Király Enikő ügyvéddel, hogy eljárási helyzetével, jogaival, kötelezettségeivel, valamint a terhére rótt bűncselekménnyel kapcsolatban a szükséges információkat megkapja, és a védekezését együttesen minél hatékonyabban felépíthessék!

A bűncselekmény vonatkozásban támogatónak az a személy minősül, aki a hivatalos, külföldi hivatalos, illetőleg közfeladatot ellátó személy eljárásában segítőként működik közre, a megtámadott személy oldalán lép fel.

A hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak szabályozása a Btk.-ban:

312. §A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el.