A Magyarország területére történő korlátozás nélküli belépés szabályai, üzleti vagy gazdasági célú beutazás

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. szeptember 5-től hatályos 10/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

A 10/B. § (1) bekezdése értelmében Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet a nem magyar állampolgár is, amennyiben a Magyarországra történő beutazása üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, és ezt a tényt a belépéskor igazolja.

Az üzleti, illetve gazdasági célú tevékenység

A Korm. rendelet fogalom-meghatározást nem tartalmaz, ezért az üzleti, illetve gazdasági célú tevékenység jelentésére más jogágak – elsősorban az adó- és pénzügyi jog – hasonló definícióiból lehet következtetést levonni. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 3. § 10. pontja az SZJA törvény alkalmazásában együtt kezeli a hivatali és az üzleti utazás fogalmát, és azt akként határozza meg, hogy a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével –, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást, (…).

Az SZJA törvény 3. § 46. pontja alapján gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

A gazdasági tevékenység fogalmát illetően ugyanígy fogalmaz az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 6. § (1) bekezdése is. Az ÁFA törvény 6. § (2) bekezdése szerint a gazdasági tevékenység körébe tartozik különösen a termelésre, forgalmazásra irányuló ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenység, valamint az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a szellemi szabad foglalkozásként folytatott tevékenységeket is.

A fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy az üzleti és a gazdasági tevékenység fogalma nem különül el élesen, hiszen a definíciók egymásra utalnak vissza. 

Üzleti vagy gazdasági célúnak minősíthető minden olyan utazás, amely valamely gazdasági vállalkozás vagy egyéb jogalany vállalkozási tevékenysége, haszon- vagy jövedelemszerzése érdekében történik, illetve azzal összefüggésben áll.

Ennél konkrétabb jogértelmezés általánosságban, az egyedileg felmerült ügyek sajátosságainak ismerete nélkül nem adható.

A feltételek igazolása

Hasonlóan nem lehet egzakt felsorolást képezni arra nézve sem, hogy a Korm. rendeletben meghatározott feltételek igazolása pontosan milyen dokumentumokkal történhet, mert jogszabályi meghatározás hiányában az esetlegesen felmerülő lehetőségek jogalkalmazói szűkítése nem képzelhető el. Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet nem tartalmazza, hogy kizárólag írásban lehetne igazolni az üzleti, illetve gazdasági cél fennállását, az írásbeli forma elvileg nem kizárólagos. A gyakorlatban azonban várhatóan mégis ez lesz majd elterjedt és elfogadott.

A Magyarország területére belépésre jelentkező személynek nem csupán valószínűsítenie, de hitelt érdemlően igazolnia kell utazásának célját, amelyhez a szóbeli nyilatkozattétel nem elég.

Megemlítendő, hogy bármilyen kétely felmerülése a beutazni kívánó személy terhére esik, és a Korm. rendeletben meghatározott következményekkel kell számolnia.

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazás számtalan formában megnyilvánulhat (üzleti tárgyalás, kiállításon való részvétel, nyersanyag-beszerzés, stb.), ezért azon gazdasági társaság, illetve más jogalany, amelynek érdekében a beutazás vagy a visszautazás történik, teljes bizonyító erejű (cégszerűen aláírt) magánokiratban igazolja azt, hogy az utazás üzleti, illetve gazdasági céllal történik, megjelölve a beutazás konkrét indokát (célját) is.

Az igazolásnak nincs kötött formája, tartalmaznia kell, hogy a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló Korm. rendelet szerinti beutazás célja üzleti vagy gazdasági célú tevékenységgel kapcsolatos. Meg kell jelölni a belépést megalapozó üzleti vagy gazdasági tevékenység mibenlétét, melyen az igazolást kiadó adatainak kell szerepelnie.

Tájékoztatót a COVID-19 járvány miatti Magyarországra történő belépés szabályairól nem magyar állampolgárok esetében ITT olvashat.

A Karanténtörvényről

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény (Karanténtörvény) alapján a Magyarországra történő beutazás során, amennyiben hatósági házi karantén elrendelésére kerül sor, annak két formája lehetséges:

  • a külön hatósági döntés nélkül a jogszabály által előírt – a Karanténtörvény erejénél fogva létrejövő – hatósági házi karantén kötelezettség, amennyiben a határátlépés során COVID 19 fertőzés gyanúja nem merül fel, és az érintett a Karanténtörvény 4. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közli annak a karanténlakásnak a pontos címét, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog;
  • a járványügyi hatóság által előírt karanténkötelezettség, amennyiben
    a) a határátlépés során fertőzés gyanúja felmerül, és ezért a kijelölt karantén vagy a hatósági házi karantén elrendelése a járványügyi hatóság határozatán alapul, b) a határátlépésre jelentkező személy a Karanténtörvény 4. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem közli annak a karanténlakásnak a pontos címét, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog, és ezért a járványügyi hatóság hozza
    meg a karanténkötelezettséggel összefüggő döntést.

Jogszabályi háttér:

A Karanténtörvény 4.§ (4)–(6) bekezdései „(4) A határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett (1) bekezdés szerinti adatait, valamint a Magyarországra történő belépés pontos idejét és helyét a Magyarországra
történő belépést követő 8 órán belül a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére átadja. (5) A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a karanténkötelezett (1) bekezdés szerinti adatait, ha a karanténkötelezettség megszegése miatt nem indult eljárás,
a) a hatósági házi karantén lejártát követő napig,
b) az 5. § (3) bekezdése szerinti értesítés napjáig, vagy
c) a 6. § (6) bekezdése szerinti időpontig kezeli.
(6) A karanténkötelezett (1) bekezdés szerinti adatait a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti időpontban törli.”; Karanténtörvény 9. §-a „A 3. § (3) bekezdését, az 5. § (1) bekezdését, a 6. § (1)–(3) bekezdését, a 7. §-t, a 8. § (1) bekezdés b)–d) pontját, a 8. § (2)–(5) bekezdését az egészségügyi államigazgatási szerv által elrendelt hatósági házi karantén esetén is alkalmazni kell.”; a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. §-a „(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: rendőrség) is kijelöli
a) a járványügyi elkülönítésre, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra, valamint járványügyi korlátozásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, b) a járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, valamint járványügyi korlátozás alatt álló személyek nyilvántartása, c) a közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek nyilvántartása céljából.
(2) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén, a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.
(3) Az illetékes járványügyi hatóság a hatósági házi karantén elrendeléséről vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) alapján a járványügyi elkülönítésről, járványügyi megfigyelésről, járványügyi zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot soron kívül továbbítja a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében.
(4) A rendőrség a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nyilvántartja. A nyilvántartásba nem vehető fel olyan adat, amely a járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nem szükséges. A nyilvántartásban szereplő adatokat a hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat, valamint a járványügyi korlátozás megszűnésének időpontjában törölni kell.”; Karanténtörvény 23. § (1) bekezdése „szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 99. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A helyszíni bírság összege a) a védelmi intézkedés megszegése szabálysértés (239/A. §) esetén megegyezik a 11. § (1) bekezdése szerinti pénzbírság összegével, b) közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés (177/A. §) esetén – ha azt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján bevezetett járványügyi készültség ideje alatt követik el – ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.”;
Korm. rendelet 18. §-a „A Szabs. tv. 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül a 2. § (1) bekezdése, a 7. §
(1) és (3) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (2) és (3) bekezdése, a 11. § (4) bekezdése, a 12/A. § (2) bekezdés a) pontja, a 12/A. § (4) bekezdése és a 14. § (2)-(4) bekezdése.”;

A Karanténtörvény 23. § (1) bekezdése alapján a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott védelmi intézkedések megszegése esetén a szabályszegést elkövető személyre 5000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki. Ezen rendelkezés a kihirdetést követő 16. napon, azaz 2020. november 12-én lép hatályba.

A karanténkötelezett egészségügyi vizsgálatának időpontjára vonatkozó szabályozás


A jogszabály által és a hatóság által előírt karanténkötelezettség esetén is alkalmazni kell a karanténkötelezett egészségügyi vizsgálatának időpontjára vonatkozóan az alábbiakat:

A karanténkötelezett a karanténlakást a hatósági házi karantén lejártát követő napot megelőzően kizárólag a 6. § (1) bekezdése szerint a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére tett bejelentés tudomásulvételét követően hagyhatja el.

Ha kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a karanténkötelezett a hatósági házi karantén alóli mentesülést lehetővé tevő egészségügyi vizsgálat érdekében a hatósági házi karantén lejártát megelőzően a karanténlakást elhagyhassa, és a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálatra rendelkezik egészségügyi intézmény által biztosított időponttal, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat időpontját legalább az egészségügyi vizsgálatot megelőző 24 órával a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven bejelenti .
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a bejelentés beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.
(3) A karanténkötelezett a karanténlakást az egészségügyi vizsgálat céljából oly módon hagyhatja el, hogy az egészségügyi vizsgálat helyszínére és az egészségügyi vizsgálatot követően a karanténlakásba történő közlekedését kizárólag egészségügyi, műszaki vagy – tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén –menetrendi okból szakíthatja meg. A karanténkötelezettnek az egészségügyi vizsgálaton (PCR teszten) való megjelenés időpontjáról szóló bejelentés megtételére lehetősége van a jogszabály és a hatóság által előírt karanténkötelezettség esetén is.

A PCR szűrés időpontjának bejelentését a karanténkötelezett személy kizárólag a Rendőrség honlapján létrehozott űrlapon keresztül teheti meg.

(4) Ha az egészségügyi vizsgálat eredménye alapján a karanténkötelezett kormányrendeletben meghatározottak szerint a hatósági házi karantén alól mentesül, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat eredményét
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven mutathatja be a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az egészségügyi vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.
(6) Az egészségügyi vizsgálat eredményét a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az egészségügyi vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás megküldését követő 24 órán belül törli.


A PCR teszt eredményének a beküldése kizárólag a jogszabály által előírt karanténkötelezettség esetén történik a Rendőrség felé. A hatóság által előírt karanténkötelezettség eredményét az azt elrendelő járványügyi hatóság részére kell megküldeni. A járványügyi hatóság által előírt karantén (kontakt, pozitív, határátlépés során COVID-19 fertőzésgyanú felmerült vagy kijelölt karanténra került sor) esetében nem lehetséges a Rendőrség részére megküldött eredménnyel a karantén alóli mentesülés.

Frissítés! A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságából utazóknak!

Magyarország Londoni Nagykövetségének tájékoztatója:

“Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légijárművek leszállási tilalmának feloldásáról szóló 1/2021. (I. 5.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) elfogadta, az a Magyar Közlönyben 2021. január 5. napján kihirdetésre került.

A Korm. rendelet 2021. január 6. napján lép hatályba, azaz 2021. január 6. napjától helyreáll a közvetlen polgári légi közlekedés az Egyesült Királyság és Magyarország között mindkét irányba.

A Magyarországra beutazó magyar állampolgárokra továbbra is alkalmazandó a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, melynek teljes szövege itt található meg: KATT!

A rendelet alapján a beutazó magyar állampolgár karanténba kerül 10 napra.

Mentesül a karantén alól az, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

A karantén alóli mentesülés egyéb esetleges lehetőségeit – magyar állampolgárok esetében – a Korm. rendelet 4. §-a tartalmazza. Mindenkinek, aki az Egyesült Királyság és Magyarország között repülővel tervez utazni, feltétélen javasoljuk, hogy folyamatosan kövesse a légitársasága tájékoztatásait, mert a járványhelyzet miatt rendkívül sok a bizonytalanság és gyakori a változás a légiközlekedésben!

Amennyiben büntetőügyekkel kapcsolatban merül fel kérdése, kérjen időpontot dr. Király Enikő büntető ügyvédtől, aki a személyes konzultáció keretében teljeskörű tájékoztatást nyújt Önnek.

Telefon: 06304158296

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás