Cannabis növényegyedek mennyiségi meghatározása, THC tartalma

Kannabisz növény egyedek lefoglalása esetén kábítószer mennyiség meghatározása a BTK 461. §ának második és harmadik bekezdései alapján történik.

A kábítószerekkel valamint az új pszichoaktív anyag kuka végezhető tevékenységekről valamint ezen anyagok jegyzékbe vételéről és jegyzékének módosításáról szóló kormányrendelet szerint kannabisz növény minden cannabis nemzetséghez tartozó növény. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162 / 2003 kormányrendelet első §ának H pontja szerint kender minden cannabis nemzetséghez tartozó növény.

New York ban ezeket 161. március 30-án kelt egységes kábítószer egyezmény kihirdetésérol szóló 1965. évi negyedik törvény erejű rendelet huszon nyolcadik cikkének második bekezdése szerint az egyezmény nem vonatkozik a kizárólag ipari rostok és magvak hogy Dísznövénykertészet célra szolgáló Carnavis termesztésére.

Az 1962 / 2003 kormányrendelet első §ának I pontja szerint az alacsony THC tartalmú kenderOlyan, a cannabis sativa L fajhoz tartozó a rost és mag kender fajta, amelynek Tetrahidrokannabinol THC tartalma ténylegesen vagy a kender fajta állami elismerési eljárásra vagy a közösségi fajta jegyzék ben való felvételére irányuló eljárás során végzett vizsgálatok eredményei alapján a növény Leg száraz állapotú, gyökérzettől és száraktól mentes homogenizált részében nem éri el a 0,2 %-ot.

A második §szerint a kender fajta THC tartalmának amit a vételt követően meghatározását a Nébih akkreditált laboratóriumba végzi a nemzeti fajta jegyzék ben történő közzététel előtt. A harmadik §1 bekezdése szerint szabad földön, valamint szedett termeszti berendezésben kizárólag a nemzeti vagy a közösségi fajta jegyzék ben közzétett alacsony tici tartalmú kender terjesztheti (ipari kender) . A nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal 2017. évi nemzeti fajta jegyzékében az államilag elismert növényfajták között szerepelteti a kendet cannabis Sativa L.

A kannabisz növény egyedek fajta Isti szám szerinti meghatározását botanikus szakértő végzi. Az igazságügyi szakértő működéséről szóló 31 / 2008 RM rendelet 36. paragrafusa alapján a forintzikus Botanikai vizsgálat növénymaradványok összehasonlítására, azonosítására, eredetinek, származásának helyének megállapítására irányul. A 22. §1. bekezdés szerinti forintzikus vegyész szakértői vizsgálatot kell végezni, ha a szakkérdés annak megállapítására irányul, hogy a lefoglalt anyag tartalmaz-e kábítószert, a lefoglalt anyag milyen koncentrációban, illetve mennyiségben tartalmaz kábítószert, illetve különböző helyen, különböző személyektől lefoglalt kábítószerek lehetnek egy közös eredetűek.

A botanikus szakértő a közvetlen vizuális megfigyelésen alapuló vizsgálatakor helyszíni szemle keretében morfológiai elemzést végez. Feladatai körébe tartozik a vizsgát növények állapotának minőségi és mennyiségi jellemzése, taxonómiai besorolása és annak megállapítása, hogy kábítószer hatóanyagot a növény csoport tartalmazhat. Azon megállapítását, hogy a kendernövények ből kimutatható-e tiáci hatóanyag, irodalmi adatokra alapítja.

Ugyanakkor annak aki négy vizsgálata hogy a lefoglalt kender alacsony THC tartalmú kendernek tekinthető-e, a vegyész szakértő feladata.

A BE. 156. §ának ötödik bekezdés alapján, ha lefoglalt dolog birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti vagy a dolog birtoklása jogszabályba ütközik, A bíróság a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára-szükség esetén minta vétel elrendelése mellett-a lefoglalt dolog elkobzásáról határoz. A törvényi indoklás szerint a rendelkezés célja az, hogy a lefoglalt dolgokat őrző hatóságokat mentesítse a lefoglalt dolgok hosszú időre történő őrzésének a kötelezettsége alól. A mintavételre ugyanakkor amiatt van szükség mert az előzetesen elkobzott dolog megsemmisítése esetén az eljárás későbbi szakaszában vitássá válhat a dolog valamely, BTK szerinti jelentős tulajdonsága. A minta vétel esetében azonban körültekintően kell eljárni, mint ami mivel a mintavétel csak a dolog minőségét képes-reprezentatív módon-rögzíteni, azonban a dolog mennyiségét már nem.

A fenti rendelkezés se összhangban a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékelésének és megsemmisítésének szabályról amit az elkobzás végrehajtásáról szóló 11 / 2003 rend delet értelmében-a szakértő mintát vesz a kábítószernek minősülőVagy kábítószer gyanúját keltő anyagokból.

Visszahívni és kábítószerre bűncselekmény nyomozása során a rendőrség szerveire háruló feladatok ról szóló 25 / 2009 OFK utasítás 55 és 57 pontjai szerint a kirendelő határozat ban a botanikus szakértőt felkel hívni arra is, hogy biztosítson minden azonos fejlődési fokú csoportba tartozó növények ből reprezentatív mintát, amelyet vegyész szakértőhöz kell szállítani. Az előzetes elkobzás indítványozására irányuló előterjesztésben utalni kell arra is hogy a botanikus szakértő által biztosított reprezentatív minta vegyész szakértői vizsgálata folyamatban van.

A 37 / 2016 OFK utasítás a fentieket aként módosította hogy a lefoglalt növény egyedekből a helyszínen vett nem reprezentatív mintát csak akkor kell vegyész szakértőhöz szállítani, ha egész növény egyedül isgetett Jimmy tovább iszok kérdés merül fel. Ilyen további szakkérdés lehet értendő, amikor az ültetvényen a növény egyedeken túlmenően már leszüreteltvirágzatokat is lefoglalnak, illetve a lefoglalt növényeidnek alacsony THC tartalmú Kendenek minősülnek-e

A nyomozóhatóság botanikus szakértő által minden azonos fejlődési fokú csoportba tartozó növények ből biztosított reprezentatív mintát a vegyész szakértő szállítja, annak megállapítása céljából hogy mekkora annak a Tetrahidrokannabinol totál THC tartalma.

A szakértői intézet interneten elérhető tájékoztatója szerint a kender L kábítószerek ben a totál THC tartalom folyamatos csökkenése következtében, a lefoglalás után több évvel miért totál THC tartalom jelentősen alacsonyabb is lehet, mint a cselekmény idején. Ilyen esetekben a lefoglalás kor totál THC tartalom pontos értéke Nem állapítható meg, mivel a lejátszódó folyamatok sebessége nagy mértékben függ az anyag állapotától és tárolási körülményektől. Ez is azt támasztja alá, hogy a reprezentatív mintát érdemi vizsgálat nélkül tárolni felesleges, mivel az esetleges későbbi vizsgálatok során nem fog értékelhető eredményt produkálni, így a célját hogy vitás helyzetben az időközben megsemmisített dolog tulajdonsága megállapítható legyen nem tölti be.

Minél hamarabb legyen tisztában az eljárásjogi lehetőségeivel kapcsolatban! Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen, gyanúsítottá vált, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, keressen!

Hívjon most! 0630/415-8296